budenje so uzhivanje
Будење со уживање

ОСЛАБИ ЛЕСНО, СО ЈАДЕЊЕ БЕЗ ГЛАДУВАЊЕ !